Tevékenység, működés

Alaptevékenységre vonatkozó szabályok

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (ld. csatolt állományok)

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről ld. csatolt állományok)

Közszolgáltatások:

Az 1995. évi LXVI. törvény (a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről) 13. §-a alapján:

a) kizárólagos joggal átveszi és megőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek nem selejtezhető köriratait;

b) átveszi, illetőleg gyűjti, valamint ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű magániratot;

c) az átvett, illetőleg a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli, biztonságosan megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot - annak szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján - feldolgozza, s az anyag használatát lehetővé teszi;

d) az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad ki;

e) a levéltári anyag védelme érdekében ellenőrzi a közfeladatot ellátó szervek, valamint a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok irattári selejtezését és iratkezelésének rendjét;

f) megrongált vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezekről, illetőleg különösen jelentős levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít vagy készíttet, és annak egy példányát - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Országos Levéltárnak átadja;

g) levéltár- és történettudományi kutatásokat végez a levéltári munka fejlesztése és a levéltári anyag felhasználásának elősegítése céljából, s közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve a tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában;

h) a levéltári anyag oktatási, illetőleg közművelődési célú felhasználását, valamint a levéltári tevékenység megismertetését kiadványokkal és egyéb módon elősegíti;

i) a maradandó értékű magániratok kiválogatására, szakszerű kezelésére vonatkozóan szaktanácsot adhat, közreműködik a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában.

Igénybevétel rendje:
A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom–Esztergom Megyei Levéltár Kutatótermi Szabályzata (ld. csatolt állományok)
Díjszabásaink( ld. csatolt állományok)

Adatbázisok, nyilvántartások:

Az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának fondjegyzéke
Poszeidon: iktatóprogram
Scope Archiv egységes elektronikus levéltári nyilvántartó rendszer
Registrum: elektronikus fondnyilvántartó rendszer
Lazarus: elektronikus térképnyilvántartó rendszer
Raktári jegyzékek
Községi képviselő-testületi jegyzőkönyvek mutatói

Nyilvános kiadványok:
Kiadványaink az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárban vásárolhatók meg.